Algemene voorwaarden

Lees eerst deze algemene voorwaarden voordat je vol overgave op ‘offerte goedkeuren’ klikt. Zo wijzen onze neuzen in dezelfde richting. Heb je vragen? Laat het me gerust weten, dan overlopen we samen de voorwaarden.

Maar eerst: hoe zit dat met auteursrechten?

Als copywriter schrijf ik originele teksten en daarop mag ik auteursrechten aanrekenen. Dat is een vrij ingewikkelde procedure. Om alles in goede banen te leiden, werk ik samen met Creative Shelter. Zij regelen de auteursrechten voor mij en daarom ontvang je mijn offerte en factuur via dit platform. Voor jou verandert er niets. Na je betaling mag jij doen met je teksten wat je maar wilt.

Wil je graag meer weten? Dit zijn de algemene voorwaarden van Creative Shelter.

Algemene voorwaarden Dana’s tekstbureau

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor freelance copywriter Dana’s tekstbureau, Amsterdamstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer BE0751.496.612.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval is er een schriftelijke bevestiging tussen de freelancer en de opdrachtgever.

Vanaf nu wordt naar de opdrachtgever verwezen met ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ en naar Dana’s tekstbureau met ‘ik’, ‘mij’ of ‘me’.

Artikel 2 – Getekende offerte

Na een gratis kennismakingsgesprek ontvang je een vrijblijvende offerte met daarin een prijsindicatie en oplevertermijn. De offerte blijft 30 dagen geldig. Je ontvangt ze via mail en om betwistingen te vermijden, plan ik de opdracht pas in na goedkeuring.

Elke offerte is uniek. Dat wil zeggen dat een offerte niet automatisch van toepassing is op volgende opdrachten. Voor elke opdracht maak ik een nieuwe offerte op.

De prijs op de offerte is een inschatting, gebaseerd op basis van de door jou verstrekte informatie. Blijkt deze informatie onvoldoende of incorrect waardoor er meer werk is dan initieel voorzien? Dan reken ik een meerprijs aan na overleg.

Bij samengestelde prijzen of verschillende opties, betaal je uiteraard alleen het deel waarvoor je je akkoord hebt gegeven.

Artikel 3 – Tussentijdse wijziging opdracht

Als je de aard of het volume van de opdracht wijzigt na goedkeuring van de offerte, dan stel ik een nieuwe offerte op met de aangepaste prijs en opleverdatum. Sowieso sta je wel in voor de kosten van het tot dan toe al uitgevoerde werk.

Artikel 4 – Kwaliteitsgarantie

Al mijn teksten zijn authentiek en origineel. Bij elke opdracht streef ik naar kwaliteit en een correcte inhoud. Bovendien wordt elke tekst nagelezen door een eindredacteur.

Artikel 5 – Correctierondes

Na oplevering van de tekst heb je een maand tijd om je correcties door te geven. Daarbij is het de bedoeling om alle feedback in de eerste correctieronde te verzamelen. Zo vermijden we een oneindig aantal correctierondes en mails.

Bestaan de correcties uit fundamentele wijzigingen van de inhoud en/of de stijl? Dan vallen deze onder auteurscorrecties en reken ik het extra werk aan als meerprijs. Uiteraard krijg je daarvan eerst een nieuwe offerte.

Artikel 6 – Facturering

Je ontvangt je factuur via Creative Shelter en je stort het bedrag op hun rekening. Verder reikt de bevoegdheid van Creative Shelter niet. Heb je vragen over de opdracht, factuur of betaling? Dan stuur je mij een e-mail.

Je ontvangt je factuur kort na oplevering van de teksten. Op dat moment heb je nog 30 dagen om gebruik te maken van je gratis correctierondes.

Bij een opdracht die over twee of meer maanden loopt, ontvang je een tussentijdse factuur op het einde van de maand. Bestaat de opdracht uit meerdere delen? Dan kan ik deze per afgewerkt onderdeel factureren.

Artikel 7 – Betaling factuur

De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 – Overmacht

Wanneer ik door overmacht zoals een ziekte of sterfgeval in mijn privékring de vooropgestelde opleverdatum niet kan halen, breng ik je daarvan meteen op de hoogte. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeien uit de late oplevering van de teksten in bovengenoemde situaties.

Bij lange afwezigheid zoek ik samen met jou een manier om de opdracht af te ronden. Als ik door omstandigheden langer dan twee maanden niet voor jou kan werken, dan mag de opdracht door jou of mij worden stopgezet.

Artikel 9 – Verzuim opdrachtgever

Hoe vlot een opdracht verloopt, ligt ook in jouw handen. Als de uitvoering van de opdracht vertraagt doordat je niets van jou laat horen, dan verschuif ik je opdracht in mijn agenda. Andere opdrachten krijgen dan voorrang.

Zodra jij de offerte bevestigt, plan ik je opdracht in. Als je dan de opdracht alsnog annuleert, reken ik een schadevergoeding door van 30% op het eindbedrag. Uiteraard is er ruimte voor overleg en kunnen we, naargelang de situatie, de offerte en opleverdatum aanpassen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Als opdrachtgever is het jouw taak om mij de juiste informatie of het correcte bronmateriaal te geven waarmee ik met de opdracht aan de slag kan gaan. Bovendien is het jouw verantwoordelijkheid om de teksten te controleren op correctheid en volledigheid. Ik ben dus niet aansprakelijk als de inhoud onjuist is en voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Bovendien ben ik nooit aansprakelijk als het gaat over rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die je mij bezorgde voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 11 – Klachten eindproduct en facturen

Heb je klachten over mijn geleverde werk? Bezorg mij dan een e-mail binnen vijf werkdagen na oplevering van de opdracht in kwestie. Beschrijf tot in detail welke klachten je hebt en stuur eventueel bewijsmateriaal mee.

Na vijf werkdagen ga ik ervan uit dat je de inhoud van de tekst goedkeurt en factureer ik de opdracht. Al heb je nog wel recht op correctierondes om de puntjes op de i te zetten.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

Ik hou vertrouwelijke informatie geheim voor derden, zoals jouw identiteit en andere gegevens. Pas na jouw toestemming, deel ik jouw opdracht op mijn website en sociale media als promotiemateriaal.

Artikel 13 – Schadevergoeding en verwijlintresten

Als ik je betaling niet na 30 dagen na factuurdatum ontvang, krijg je een betalingsherinnering vanuit Creative Shelter. Bij een tweede herinnering betaal je een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag. Met een minimum van 25 euro.

Vanaf een maand na de vervaldatum van de factuur betaal je verwijlintresten a rato van 1% per maand plus de kosten voor ingebrekestellingen en ongerekende gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 14 – Eigendomsrechten

Alle teksten blijven mijn eigendom tot je factuur volledig is betaald. Daarna draag ik de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het eindproduct aan je over. Dat betekent dat je de teksten zoveel mag hergebruiken als je wilt, zonder daarvoor extra te betalen.

Artikel 15 – Rechtbank van Dendermonde

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dana’s tekstbureau in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.